การตั้งค่าใบเสร็จ

โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับการออกใบเสร็จขนาด 58mm 80mm A5 A4 โดยสามารถตั้งค่ารายละเอียดที่แสดงบนใบเสร็จได้ เช่น รายละเอียดบริษัท ข้อความต่างๆ รวมถึงกำหนดเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างการตั้งค่าใบเสร็จ 58 mm

ตัวอย่างการตั้งค่าใบเสร็จ A4