โปรแกรมขายหน้าร้าน ระบบผ่อนดาวน์

การใช้งานฟังก์ชั่นนี้ คือการกำหนดการขายสินค้าแบบผ่อน - ดาวน์ โดยสามารถสร้างตารางการผ่อนดาวน์ จำนวนงวด ระยะเวลาแต่ละงวด อัตราดอกเบีย และรายการการชำระนี้ของลูกค้า โดยการสร้างตารางการผ่อนดาวน์สามารถออกแบบได้ตามควมต้องการ และสามารถสร้างได้หลายตารางการ ดาวน์ - ผ่อน

การสร้างตารางการ ดาวน์ - ผ่อน

การสร้างตารางการดาวน์ - ผ่อน สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู ระบบการผ่อนจ่าย โดยสามารถสร้าง แก้ไขตารางการผ่อนดาวน์แบบไม่จำกัดจำนวน สามารถกำหนด จำนวนงวดการผ่อน จำนวนเปอร์เซนต์การดาวน์ เปอร์เซนต์การผ่าอน อัตตราดอกเบีย ระยะเวลาของแต่ละงวดการผ่อน เป็นต้น

การขายสินค้า ร่วมกับตารางการผ่อนดาวน์

เริ่มต้นด้วยการสร้างตารางการผ่อน - ดาวน์ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้ไปที่หน้าการขาย เลือกการขายสินค้า จากนั้นกดปุ่มตัวเลือก คลิก บันทึกลูกหนี้ จากนั้นจะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ และทำการค้นหา เลือกใช้ตารางการผ่อนดาวน์ที่ได้สร้างไว้แล้ว

การชำระค่างวดของลูกนี้

การชำระค่างวดเริ่มต้นชำระได้ที่หน้าการขาย กดค้นหาสมาชิก เมือค้นหาสมาชิกแล้ว จะมีปุ่มชำระหนี้แสดงขึ้นมา จากนนั้นกดปุ่มจะมีรายการผ่อนดาวน์แสดงอยู่ดังภาพด้านล่างนี้

การคิดเงินของค่างวด

เมื่อผ่านขั้นตอนก่อนนี้นี้แล้ว เลือกเข้าไปยังรายการผ่อนดาวน์จะเห็นรายการค่างวดค้างจ่าย ให้กดปุ่มชำระเงิน จะมีหน้าจอสำหรับคิดเงินแสดงขึ้นมาดังภาพด้านล่างนี้

รายการการชำระหนี้ของลูกนี้

รายละเอียดของลูกนี้สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู รายการลูกหนี้ โดยจะแสดงรายการลูกหนี้ โดยสามารถแสดงรายละเอียดโดยกดปุ่มแว่นขยาย จะแสดงรายละเอียดดังภาพด่านล่างนี้ ซึ่งรายละเอียดจะประกอบด้วยจำนวน งวดที่ชำระ ค้าจ่าย มูลค่าสินค้า ตารางการผ่อนดาวน์